یافته های علمی

نام مقاله: غربالگری موتاسیونی آرابیدوپسیس تراریخته در مسیر ژنتیک فعالیت نواحی کنترلی ژن متالوتایونین جو
نویسندگان: سعید نواب پور، حسین صبوری
کلمات کلیدی: جو زراعی، نوترون پر سرعت، موتاسیون، پیشبر متالوتاینین، ژن گاس
زبان: فارسی
دانلود

875 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان