یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه بیان موضعی ژن گلوتاتیون پراکسیداز و برخی صفات وابسته در واکنش به تنش خشکی در گیاه کلزا Name: Study of In-situ Glutathion Peroxidase Gene Expression in Growth stages of Brassica napus at Drought Stress Condition
نویسندگان: سعید نواب پور
Authors: S. Navabpour
کلمات کلیدی: گلوتاتیون پراکسیداز، پروتئین، تنش خشکی، کلزا، بیان موضعی ژن
Keywords: Glutathione peroxidase; Protein; Drought stress; Brassica napus; transiant gene expression
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

939 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان