یافته های علمی

نام مقاله: ارزیابی اثرهای ایندول بوتریک اسید و تیمارهای کود دهی بر ریشه زایی و ویژگی های وابسته در قلمه های برگدار زیتون Name: EVALUATION THE  EFFECTS  OF INDOLEBUTERIC ACID AND FERTILIZE RT REAT MENTS ON ROOTING AND RELATEDT RAITS OF LEAFY OLIVE CUTTINGS
نویسندگان: سعید نواب پور، فاطمه قلی زاده
Authors: S. NAVAB POUR, F.GHOLIZADEH
کلمات کلیدی: رقم های زیتون، قلمه های نیمه چوبی، ایندول بوتیریک اسید، ریشه زایی
Keywords: Indolebuteric acid , Leafy cut tings ,Olive, Rooting
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

909 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان