یافته های علمی

نام مقاله: همسانه سازی و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و ساختاری یک ژن تیوردوکسین نوع h، متعلق به زیر گروه I، از بافت حبه انگور (Vitis vinifera L. ) رقم عسکری
نویسندگان: رضا حیدری جاپلقی، رحیم حداد، قاسمعلی گروسی، سعید نواب پور
کلمات کلیدی: انگور، تیوردوکسین نوع h، جداسازی، ساختار سه بعدی، همسانه سازی
زبان: فارسی
دانلود

857 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان