یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه مولکولی بیان ژن متالوتاینین در واکنش به علف کش 2-4-D
Name: Molecular study of metallothionein gene expression in response to 2-4-D herbicide
نویسندگان: سعید نواب پور، حسین صبوری، گزل کاظمی
Authors: Saeid  Navabpour, Hossein Saburi, Gozel Kazemi
کلمات کلیدی: ژن متالوتاینین، علف کش 2-4-D ، بیان ژن، مقاومت نسبی
Keywords: merallothionein, gene, 2-4-D herbicide, gene expression, relative resistant
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود  Download

864 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان