یافته های علمی

Name: Enterohaemor rhag ic Escher ichia coli O157:H7 target Peyer’s patches in humans and cause attaching/e V acing lesions in both human and bovine intestine
Authors: A D Phillips, S Navabpour, S Hicks, G Dougan, T Wallis, G Frankel
Keywords: Escher ichia coli; enterohaemor rhag ic E coli O157:H7; Peyer’s patches; attaching/eV acing lesion
Language: In English
Download

757 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان