یافته های علمی

Name: Expression of senescence-enhanced genes in response to oxidative stress
Authors: Saeid Navabpour, Karl Morris, Rebecca Allen, Elizabeth Harrison, Soheila A-H-Mackerness, Vicky Buchanan-Wollaston
Keywords: Arabidopsis, expression, ROS, senescencerelated genes.
Language: In English
Download

741 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان