یافته های علمی

Name: Identification of novel genes expressed in Brassica napus during leaf senescence and in response to oxidative stress
Authors: S. Navabpour, M. B. Bagherieh-Najjar, H. Soltanloo
Keywords: Brassica napus; cDNA-AFLP; Gene expression; Oxidative stress
Language: In English
Download

725 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان