یافته های علمی

Name: Reactive oxygen participation in gene expression, chlorophyll destruction and
lipid peroxidation in oxidative treated leaves of spinach
Authors: Saeid Navabpour, M. B. Bagherieh Najar
Keywords: AgNO3, Dabco, Gene expression, Spinach, Tiron
Language: In English
Download

750 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان