یافته های علمی

Name: The molecular analysis of leaf senescence – a genomics approach
Authors: Vicky Buchanan-Wollaston, Simon Earl, Elizabeth Harrison, Evy Mathas, Saeid Navabpour, Tania Page and David Pink
Keywords: Arabidopsis, cell death, post-harvest, senescence, signalling pathways, stress.
Language: In English
Download

745 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان