یافته های علمی

تاثیر جایگزینی پروتئین گیاهی به جای آرد ماهی روی شاخص های رشد، کیفیت لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جوان (Huso huso ) (دانلود)
مدل سازی جریان های جزرومدی درکانال قشم با استفاده ازنرم افزارنصیر (دانلود)
مطالعه پارامترهای اسپرم شناختی و بیو شیمیایی سمن مولدین ماهی کلمه ( Rutilus rutilus caspicus ) در زمان مهاجرت تولید مثلی (دانلود)
تاثیر اعمال قطب مثبت و منفی آهن ربای 1/4 تسلایی بر بار میکروبی آکواریوم (دانلود)
بررسی مدل سه بعدی جریان آب در حوضه جنوب شرق دریای خزر تحت تاثیر الگوی باد متغیر با استفاده از نرم افزار مایک 3 (دانلود)
شبیه سازی دو بعدی الگوی جریان در خلیج گرگان با استفاده از نرم افزار مایک 21 (دانلود)
2D Numerical Modeling of Tidal Currents in the Gheshm strait (دانلود)
3-D simulation flow pattern in the Gorgan Bay in during summer (دانلود)
Simulation of Wind driven currents for continental shelf of Golestan Province (Iran) (دانلود)
Two Dimensional Simulation of  Seasonal  Flow Patterns in the Gorgan Bay (دانلود)

1220 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان