یافته های علمی

نام مقاله: مدل سازی جریان های جزرومدی درکانال قشم با استفاده ازنرم افزارنصیر Name: Modeling of tidal currents in Gheshm Canal by using Nasir software
نویسندگان: سعید شربتی
Authors: S. Sharbaty
کلمات کلیدی: نصیر، مدل سازی، جریانات جزرومدی، کانال قشم
Keywords: Nasir, Modeling, Tidal currents, Gheshm canal
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

796 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان