یافته های علمی

نام مقاله: مطالعه پارامترهای اسپرم شناختی و بیو شیمیایی سمن مولدین ماهی کلمه ( Rutilus rutilus caspicus ) در زمان مهاجرت تولید مثلی Name: Spermatological and  biochemical  parameters  of  semen  in  roach  (Rutilus  rutilus caspicus)  during  spawning migration  times 
نویسندگان: امین گلپور، محمدرضا ایمانپور، سید عباس حسینی، سعید شربتی
Authors: A. Golpour, M. R. Imanpoor, S. A. Hosseini, S. Sharbati
کلمات کلیدی: کلمه، زمان مهاجرت، پارامترهای اسپرم شناختی، پارامترهای بیوشیمیایی، سمن
Keywords: Roach, migration time,  Spermatological parameters,  Biochemical parameters,  Semen
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

908 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان