یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر اعمال قطب مثبت و منفی آهن ربای 1/4 تسلایی بر بار میکروبی آکواریوم Name: The effect of imposing positive and negative magnet poles of 1.4 Tesla on the microbial load of aquarium
نویسندگان: سعید شربتی، عبدالمجید حاجی مرادلو، رسول قربانی نصرآبادی
Authors: S. Sharbaty, A. Hajimoradlo, R. Ghorbani Nasrabadi
کلمات کلیدی: میدان مغناطیسی، پالایش مغناطیسی، بار میکروبی، آکواریوم
Keywords: Magnetic field; Refinement magnetic; Microbial load; Aquarium
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

994 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان