یافته های علمی

نام مقاله: بررسی مدل سه بعدی جریان آب در حوضه جنوب شرق دریای خزر تحت تاثیر الگوی باد متغیر با استفاده از نرم افزار مایک 3
نویسندگان: سورنا نسیمی، سعید شربتی، سمیه سادات حسینی
کلمات کلیدی: مدل سازی سه بعدی جریان، مایک 3، حوضه جنوب شرق دریای خزر
زبان: فارسی
دانلود

985 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان