یافته های علمی

نام مقاله: شبیه سازی دو بعدی الگوی جریان در خلیج گرگان با استفاده از نرم افزار مایک 21 Name: Two dimensional simulation of flow pattern in Gorgan  Bay by using Mike21 software 
نویسندگان: سعید شربتی
Authors: S. Sharbati
کلمات کلیدی: شبیه سازی دو بعدی، خلیج گرگان، جریانات دریایی، مایک 21
Keywords: Two dimensional simulation; Gorgan Bay; Sea Currents; Mike21
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

858 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان