یافته های علمی

Name: 2D Numerical Modeling of Tidal Currents in the Gheshm strait
Authors: Saeed Sharbaty, Saeed-Reza Sabbagh-Yazdi
Keywords: Gheshm Strait, Tidal Currents, 2D Modeling, Finite Volume
Language: In English
Download

757 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان