یافته های علمی

Name: 3-D simulation flow pattern in the Gorgan Bay in during summer
Authors: Saeed Sharbaty
Keywords: Flow Pattern, Gorgan Bay, 3-D Simulation, MIKE 3.
Language: In English
Download

767 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان