یافته های علمی

Name: 3-D Simulation of Wind-Induced Currents Using MIKE 3 HS Model in the Caspian Sea
Authors: Saeed Sharbaty
Keywords: Caspian Sea, Flow Pattern, Hydrostatic, MIME 3 Model.
Language: In English
Download

725 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان