یافته های علمی

Name: Numerical simulation of temperature, salinity and density in the Caspian Sea using MIKE 3
Authors: Saeed Sharbaty, Somayeh-Sadat Hosse, Seyed-Abbas Hosseini, Sorena Nasimi
Keywords: Caspian Sea, Temperature, Salinity, Density, MIKE 3
Language: In English
Download

1014 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان