یافته های علمی

Name: Simulation of Wind driven currents for continental shelf of Golestan Province (Iran)
Authors: Saeed Sharbaty
Keywords: Continental Shelf, Golestan Province, 3D Simulation, Wind Driven Currents.
Language: In English
Download

765 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان