یافته های علمی

Name: Modeling and mapping diversity of pathogenic fungi of wheat fields using geographic inform ation systems (GIS)
Authors: Ebrahim Zeinvand Lorestani, Behnam Kamkar, Seyed Esmaeil Razavi, Jaime A . Teixeira d a Silva
Keywords: Diversity, Mapping, Modeling, Remote sensing, Wheat
Language: In English
Download

750 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان