یافته های علمی

نام مقاله: استفاده از مدل های چندگانه در کمی سازی سرعت ساقه روی گندم (رقم زاگرس) Name: Using Multiplicative Models to Quantify Stem Elongation Rate in Response to Temperature and Photoperiod a Case Study on Zagros Cultivar
نویسندگان: لیلا عشقی، بهنام کامکار، مجید پوریوسف
Authors: L. Eshghi, B. Kamkar, M. Pour Yousef
کلمات کلیدی: گندم، ساقه روی، دما، طول روز، روز بیولوژیک
Keywords: Wheat, Stem elongation, Temperature, Photoperiod, Biological day
زبان: فارسی
Language: In English
دانلود Download

841 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان