یافته های علمی

راهبردهای نوین برای کنترل آفات: جان‌پناه‌های برگی و نقش آن‌ها در حفاظت و حمایت از بندپایان مفید (دانلود)
کاربرد میکروارگانیسم‌های بیمارگر در بیوکنترل کنه‌ها: ویروس‌ها، باکتری‌ها و ریکتسیاها و نقش آن‌ها به عنوان عوامل بیوکنترل(دانلود)
کارایی حشره‌کشی پایا، یک فرمولاسیون ایرانی خاک دیاتومه، علیه حشرات کامل شپشه‌ی گندم Sitophilus granarius (L.) روی گندم، جو، برنج و ذرت(دانلود)
بررسی تغییرات میزان پروتئین و ترکیبات فنلی در برگ‌های ارقام حساس و مقاوم توتون آلوده به ویروس وای سیب‌زمینی (PVY)(دانلود)
تاثیر گرسنگی لاروهای شب پره‌ی مدیترانه‌ای آرد Anagasta Kuehniella (Zeller)، روی زنده‌مانی و رفتار همگونه‌خواری آن‌ها و زادآوری حشرات کامل(دانلود)
ویژگی‌های زیستی و تولیدمثلی مگس میوه مدیترانه‌ای، ‌‌Ceratitis capitata (Dip.: Tephritidae)، روی چند گیاه میزبان در شرایط آزمایشگاهی(دانلود)
تاثیر چند رژیم غذایی مصنوعی بر نشوونما و تولیدمثل مگس میوه‌ی مدیترانه‌ای Ceratitis capitata (Dip.; Tephritidae)(دانلود)
تاثیر غلظت قند و دفعات تغذیه بر طول عمر و تولید نتاج حشرات کامل زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae)(دانلود)
تاثیر تغذیه از غلظت‌های مختلف قند‌های گلوکز، فروکتوز و ساکارز در نبود لاروهای میزبان بر طول عمر حشرات کامل زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor (Hym.; Braconidae) در شرایط آزمایشگاهی(دانلود)
تاثیر آفت‌کش‌های کلرپایریفوس و آبامکتین بر زنده‌مانی و باروری حشرات کامل کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant(دانلود)
فون سوسک‌های زمینی (Col: Carabidae) در شهرستان آزادشهر، شرق استان گلستان(دانلود)
اثرات کشنده و زیر کشنده کلرپایریفوس و آبامکتین بر مراحل نارس کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant(دانلود)
اثرات کشنده و زیر کشنده کلرپایریفوس و آبامکتین بر مراحل نارس کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant(دانلود)
واکنش تابعی کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (col.; Coccinellidae) به شپشک آردآلود مرکبات Planococcus citri (Risso)(Hom.: Pseudococcidae) در شرایط آزمایشگاه(دانلود)
تنوع زیستی سوسک‌های خانواده Carabidae در بوم‌نظام‌های زراعی شهرستان آزادشهر، استان گلستان(دانلود)
تنوع زیستی سوسک‌های خانواده کارابیده در بوم‌نظام‌های زراعی شهرستان آزادشهر، استان گلستان(دانلود)
تاثیر افزودن مکمل‌های طبیعی به رژیم غذایی مصنوعی حشرات کامل بالتوری سبز (Chrysoperla carnea) روی برخی از ویژگی‌های زیستی آن در شرایط آزمایشگاهی(دانلود)
بررسی برخی ویژگی‌های آنزیم آلفا-آمیلاز شب پره هندی، Plodia interpunctella Hubner (Lep., Pyalidae)(دانلود)
تاثیر برخی از ویژگی‌های زیستی سن نواری چتریان، Graphosoma lineatum (L.)(Het., Scutelleridae)، روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز بزاقی آن(دانلود)
تاثیر برخی از ویژگی‌های زیستی سن نواری چتریان، Graphosoma lineatum (L.)(Het., Scutelleridae)، روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز بزاقی آن(دانلود)
اثر چند ترکیب مهارکننده‌ی آلفا-آمیلاز روی فعالیت آلفا-آمیلاز بزاقی سن، Graphosoma lineatum (L.)(Het., Scutelleridae)(دانلود)
ویژگی های مرفومتریک قسمت های مختلف غده بزاقی پوره‌ها و حشرات کامل سن نواری چتریان، Graphosoma lineatum (L.)(Het., Scutelleridae)(دانلود)
اثر مهارکنندگی درجات مختلف اتانول روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز بزاقی سن، Graphosoma lineatum (L.)(Het., Scutelleridae)(دانلود)
برخی ویژگی های آلفا-آمیلاز بزاقی سن، Graphosoma lineatum (L.)(Het., Scutelleridae)(دانلود)
مرفولوژی معده و غده بزاقی سن نواری چتریان Graphosoma lineatum (L.)(Het., Scutelleridae)(دانلود)
مشاهداتی در مورد رفتارهای پس از ظهور و جفتگیری در حشرات کامل شب پره مدیترانه ای آرد، Anagasta kuehniella (Zeller)، و بررسی برخی ویژگی های تولید مثلی آن ها(دانلود)
مطالعه و تعیین تعداد سنین لاروی شب پره مدیترانه ای آرد، Anagasta kuehniella(Zeller)(Lepidoptera: Phycitidae)، در شرایط آزمایشگاهی(دانلود)
مطالعه رفتارهای تغذیه ای لاروها، دو شکلی جنسی در لاروها و شفیره ها و مراحل مختلف نشو و نمایی شب پره مدیترانه ای آرد، Anagasta kuehniella (Zeller)(دانلود)
بررسی نشو و نمای شب پره مدیترانه ای آرد، Ephestia Kuehniella، در پرورشهای آن بر روی چند رژیم غذایی تهیه شده از آرد و سبوس گندم(دانلود)
بررسی پارامترهای زیستی مگس میوه ی مدیترانه ای، Ceratitis capitata Wiedemann (Diptera: Tephritidae) روی چند میزبان گیاهی در شرایط آزمایشگاهی (دانلود)
اثرات کشنده و زیرکشنده کلرپایریفوس و آبامکتین بر مراحل نارس کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (دانلود)
اثر چند ترکیب مهار کننده ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلف- آمیلاز بزاقی سن Graphosoma lineatum (Heteroptera: Scutelleridae)  (دانلود)
اثر مهارکنندگی درجات مختلف اتانول روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز بزاقی سن Graphosoma lineatum  (Het,Scutelleridea (دانلود)
بررسی برخی ویژگیهای آنزیم آلفا- آمیلاز شب پره هندی  Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)  (دانلود)
تاثیر برخی از ویزگیهای زیستی سن نواری چتریان، graphosoma lineatum (Hem.,Scutelleridae) روی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز بزاقی آن (دانلود)
تنوع زیستی سوسک های خانواده ی Carabidae در بوم سامانه های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان (دانلود)
تنوع زیستی سوسک های خانواده ی کارابیده در بوم نظام های زراعی شهرستان آزادشهر، استان گلستان (دانلود)
تاثیر افزودن مکمل های طبیعی به رژیم غذایی مصنوعی حشرات کامل بالتوری سبز روی برخی ازویژگی های زیستی آن در شرایط آزمایشگاهی (دانلود)
مشاهداتی در مورد رفتارهای پس از ظهور و جفتگیری در حشرات کامل شب پره مدیترانه ای آرد، Anagasta huehniella ، و بررسی برخی ویژگی های تولید مثلی آنها (دانلود)
ویژگی های مرفومتریک قسمت های مختلف غده بزاقی پوره ها و حشرات کامل سن نواری چتریان، Graphosoma lineatum (دانلود)
Predation activity of Chrysoperla carnea (Neuroptera: Chrysopidae) upon Aphis fabae (Hemiptera: Aphididae): Effect of different hunger levels(دانلود)
Laboratory survey on biological and demographic parameters of Cryptolaemus montrouzieri (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae) fed on two mealybug species(دانلود)
A new species of the genus Stigmaeus (Acari: Trombidiformes: Stigmaeidae) from North of Iran(دانلود)
Redescription of adult females of Barbutia iranensis Bagheri, Navaei & Ueckermann and deutonymphs of Barbutia anguineus (Berlese) (Acari: Trombidiformes: Barbutiidae)(دانلود)
FAVOGNATHUS HYRCANENSIS N. SP., A NEW SPECIES OF THE GENUS FAVOGNATHUS (ACARI: TROMBIDIFORMES: CRYPTOGNATHIDAE) FROM NORTHERN IRAN(دانلود)
SALIVARY ALPHA-AMYLASE ACTIVITY OF THE STRIPPED BUG, GRAPHOSOMA LINEATUM: CHANGES DURING DEVELOPMENT(دانلود)
LARVAL FEEDING FROM SOME ARTIFICIAL DIETS AND ITS EFFECTS ON BIOLOGICAL PARAMETERS OF THE MEDITERRANEAN FLOUR MOTH(دانلود)
NEW RECORDS OF ISOTOMIDAE (COLLEMBOLA) FROM GOLESTAN PROVINCE (IRAN)(دانلود)
A NEW IRANIAN SPECIES OF THE SUBGENUS LABIDOSTOMA (PROSTIGMATA: LABIDOSTOMATIDAE), WITH NEW BIOGEOGRAPHIC DATA ON THE INTEGRUM SPECIES GROUP(دانلود)
CONTROL OF WESTERN FLOWER THRIPS, FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (PERGANDE) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE), BY PLANT EXTRACTS ON STRAWBERRY IN GREENHOUSE CONDITIONS(دانلود)
Fourth larval species of Calyptostoma (Acari: Prostigmata: Calyptostomatidae)(دانلود)
EFFICIENCY OF INSECT-PROOF SCREENS IN EXCLUDING THREE MAJOR PESTS OF STRAWBEERY INTO THE GREENHOUSE(دانلود)
Digestive α-amylase from Leptinotarsa decemlineta (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae): response to pH, Temperature and some mineral compounds(دانلود)
Effects of some mineral compounds on the salivary α-amylase activity of the sunn pest, Eurygaster integriceps (Put.) (Heteroptera: Scutelleridae)(دانلود)
Assessment of the Sensitivity and Death Rates of Adults of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) Fed Chlorocholine Chloride, a Plant Growth Inhibitor, Under Laboratory Conditions(دانلود)
A new species of the genus Eustigmaeus Berlese (Acari: Trombidiformes: Stigmaeidae) from north of Iran(دانلود)
Fourth larval species of Calyptostoma (Acari: Prostigmata: Calyptostomatidae) (دانلود)
Fourth larval species of Calyptostoma (Acari: Prostigmata: Calyptostomatidae) (دانلود)
Assessment of the Sensitivity and Death Rates of Adults of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) Fed Chlorocholine Chloride,a Plant Growth Inhibitor, Under Laboratory Conditions (دانلود)
A NEW IRANIAN SPECIES OF THE SUBGENUS LABIDOSTOMA (PROSTIGMATA: LABIDOSTOMATIDAE), WITH NEW BIOGEOGRAPHIC DATA ON THE INTEGRUM SPECIES GROUP (دانلود)
Effects of some mineral compounds on the salivary α -amylase activity of the sunn pest, Eurygaster integriceps (Put.) (Heteroptera: Scutelleridae) (دانلود)
Digestive α -amylase from Leptinotarsa decemlineta (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae): response to pH, Temperature and some mineral compounds (دانلود)
NEW RECORDS OF ISOTOMIDAE (COLLEMBOLA)  FROM GOLESTAN PROVINCE (IRAN) (دانلود)
EFFICIENCY OF INSECT-PROOF SCREENS  IN EXCLUDING THREE MAJOR PESTS OF STRAWBEERY INTO THE GREENHOUSE (دانلود)
CONTROL OF WESTERN FLOWER THRIPS,  FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (PERGANDE) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE), BY PLANT EXTRACTS  ON STRAWBERRY IN GREENHOUSE CONDITIONS (دانلود)

1386 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان