یافته های علمی

نام مقاله: اثر چند ترکیب مهار کننده ی آلفا- آمیلاز روی فعالیت آلف- آمیلاز بزاقی سن Graphosoma lineatum (Heteroptera: Scutelleridae)
نویسندگان: محسن یزدانیان، رضا فرشباف پورآباد، محمدرضا رشیدی، مصطفی ولیزاده، نادره رشتچی زاده، امیر منصور وطنخواه، علی اصغر حمیدی
کلمات کلیدی: آلفا- آمیلاز بزاقی، ترکیبات مهارکننده، فعالیت،  Graphosoma lineatum 
زبان: فارسی
دانلود

981 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان