یافته های علمی

نام مقاله: اثر مهارکنندگی درجات مختلف اتانول روی فعالیت آنزیم آلفا-آمیلاز بزاقی سن Graphosoma lineatum  (Het,Scutelleridea
نویسندگان: محسن یزدانیان، رضا فرشباف پورآباد، محمدرضا رشیدی، مصطفی ولیزاده، نادره رشتچی زاده، امیر منصور وطنخواه، علی اصغر حمیدی
کلمات کلیدی: آلفا - آمیلاز بزاقی، اتانول، فعالیت، Graphosoma lineatum
زبان: فارسی
دانلود

942 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان