یافته های علمی

نام مقاله: بررسی برخی ویژگیهای آنزیم آلفا- آمیلاز شب پره هندی  Plodia interpunctella Hübner (Lep., Pyralidae)
نویسندگان: رضا فرشباف پورآباد، لیلا رشیدی، مصطفی ولیزاده، محسن یزدانیان، داود محمدی
کلمات کلیدی: آلفا-آمیلاز، شب پره هندی، ph، دما، نر و ماده
زبان: فارسی
دانلود

933 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان