یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر برخی از ویزگیهای زیستی سن نواری چتریان، graphosoma lineatum (Hem.,Scutelleridae) روی فعالیت آنزیم آلفا- آمیلاز بزاقی آن
نویسندگان: محسن یزدانیان، رضا فرشباف پورآباد، محمدرضا رشیدی، مصطفی ولی زاده، نادره رشتچی زاده
کلمات کلیدی: سن graphosoma lineatum ، ویژگی های زیستی، آلفا -آمیلاز بزاقی، فعالیت
زبان: فارسی
دانلود

915 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان