یافته های علمی

نام مقاله: تنوع زیستی سوسک های خانواده ی Carabidae در بوم سامانه های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان
Name: Biodiversity of the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in orchard ecosystems of Azadshahr region, Golestan province, Iran
نویسندگان: مریم رضایی نوده، علی افشاری، محسن یزدانیان، غلامعلی آساده
Authors: M. Rezaei Nodeh, A. Afshari
, M. Yazdanian and Gh. A. Assadeh
کلمات کلیدی: Carabidae ، تنوع زیستی، بوم سامانه های باغی، آزادشهر
Keywords: Carabidae, biodiversity, orchard ecosystems, Azadshahr 
زبان: فارسی
Language: In English
دانلود Download

1035 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان