یافته های علمی

نام مقاله : مشاهداتی در مورد رفتارهای پس از ظهور و جفتگیری در حشرات کامل شب پره مدیترانه ای آرد، Anagasta khuehniella ، و بررسی برخی ویژگی های تولید مثلی آنها Name: Observations on the post-emergence and mating behaviours of adults of the mediterranean flour moth, Anagasta khuehniella (Zeller) and investigation on some of their reproductive properties 
نویسندگان: محسن یزدانیان، پرویز طالبی چایچی، کریم حداد ایرانی نژاد
Authors: M.Yazdanian, P.Talebi- cahichi, K.Haddad Irani-Nejad
کلمات کلیدی: شب پره مدیترانه ای آرد، Anagasta huehniellak ، رفتارهای پس از ظهور و جفتگیری، ویژگی های تولید مثلی، آرد و سبوس گندم

Keywords: Mediterranean flour moth, Anagasta khuehniella, Post- emergence and mating behaviours, reproductive properties, wheat flour and bran
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود
Download

897 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان