یافته های علمی

نام مقاله: ویژگی های مرفومتریک قسمت های مختلف غده بزاقی پوره ها و حشرات کامل سن نواری چتریان، Graphosoma lineatum
نویسندگان: محسن یزدانیان، رضا فرشباف پورآباد، محمدرضا رشیدی، مصطفی ولی زاده، نادره رشتچی زاده
کلمات کلیدی: سن Graphosoma lineatum، پوره ها و حشرات کامل،غده بزاقی، ویژگی های مرفومتریک
زبان: فارسی
دانلود

815 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان