یافته های علمی

Name: Assessment of the Sensitivity and Death Rates of Adults of Graphosoma lineatum (Linnaeus, 1758) Fed Chlorocholine Chloride,a Plant Growth Inhibitor, Under Laboratory Conditions
Authors: Mohsen YAZDANIAN, Reza FARSHBAF POUR ABAD
Keywords: Graphosoma lineatum, adults, chlorocholine chloride, sensitivity, death rates
Language: In English
Download

729 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان