یافته های علمی

Name: A NEW IRANIAN SPECIES OF THE SUBGENUS LABIDOSTOMA (PROSTIGMATA: LABIDOSTOMATIDAE), WITH NEW BIOGEOGRAPHIC DATA ON THE INTEGRUM SPECIES GROUP
Authors: Michel BERTRAND, Mohammad BAGHERI, Ali AKBARI, Mohsen YAZDANIAN, Karim Haddad IRANI-NEJAD, Shiela Shirinbeik MOHAJER,Alireza SABOORI
Keywords: Labidostomatoidea; integrum-group of species; vicariants; Iran; Mediterranean Region; biogeography; identification key
Language: In English
Download

798 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان