یافته های علمی

Name: Effects of some mineral compounds on the salivary α -amylase activity of the sunn pest, Eurygaster integriceps (Put.) (Heteroptera: Scutelleridae)
Authors: Mohammad Sa'adati BEZDI, Reza Farshbaf POUR ABAD,Mostafa VALIZADEH,Mohsen YAZDANIAN
Keywords: Eurygaster integriceps, salivary gland, α -amylase, inhibitor, mineral compounds
Language: In English
Download

721 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان