یافته های علمی

Name: Digestive α -amylase from Leptinotarsa decemlineta (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae): response to pH, Temperature and some mineral compounds
Authors: Mahdi Safaei Khorram, Reza Farshbaf Pour Adab, Mohsen yazdaniyan, Sasan Jafarnia
Keywords: Activators, Colorado potato beetle, Developmental stages, Digestive alpha-amylase, Inhibitors, Ions.
Language: In Englsih
Download

715 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان