یافته های علمی

Name: NEW RECORDS OF ISOTOMIDAE (COLLEMBOLA)  FROM GOLESTAN PROVINCE (IRAN)
Authors: Asghar Falahati Hossein Abad, Mikhail Potapov, Mohammad Hasan Sarailoo, Masoume Shayan Mehr, and Mohsen Yazdanian
Keywords: Collembola, Arthropleona, Isotomidae, Golestan, Gorgan, Iran.
Language: In English
Download

787 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان