یافته های علمی

Name: EFFICIENCY OF INSECT-PROOF SCREENS  IN EXCLUDING THREE MAJOR PESTS OF STRAWBEERY INTO THE GREENHOUSE
Authors: Leila Kiani, Bahram Tafaghodinia, Mohsen  Yazdanian, Mohammad Hassan Sarayloo
Keywords: Insect-proof screens, Mechanical barrier, Frankliniella occidentalis, Chaetosiphon  fragaefolii, Tetranychus urticae, Strawberry, Greenhouse. 
Language: In English
Download

770 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان