یافته های علمی

Name: CONTROL OF WESTERN FLOWER THRIPS,  FRANKLINIELLA OCCIDENTALIS (PERGANDE) (THYSANOPTERA: THRIPIDAE), BY PLANT EXTRACTS  ON STRAWBERRY IN GREENHOUSE CONDITIONS
Authors: Leila Kiani, Mohsen Yazdanian, Bahram Tafaghodinia, Mohammad Hassan Sarayloo
Keywords: Frankliniella occidentalis, Strawberry, Plant extracts, Taguchi methodGreenhouse, Garlic-onion-pepper extract, Organic pesticides.
Language: In English
Download

763 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان