یافته های علمی

تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد (دانلود)
تاثیر زمان تعویض جیره آغازین و سطح اسید آمینه لیزین جیره های غذایی بر عملکرد تولیدی، بازده پروتئین و انرژی در جوجه های گوشتی (دانلود)
تاثیر بتائین در جیره های با سطوح متفاوت پروتئین بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دانلود)
تاثیر سطوح مختلف پروتئین و پروتکسین بر عملکرد جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی صفات تولیدی، دمای بدن و پروتئین های خون جوجه های گوشتی در پاسخ به مکمل بتائین و سطح پروتئین جیره در شرایط تنش گرمایی (دانلود)
تاثیر میزان پروتئین جیره و محدودیت غذایی بر عملکرد و دمای بدن جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی (دانلود)
بررسی پاسخ رشد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با سبوس برنج خام و عمل آوری شده با اسید استیک (دانلود)
بررسی اثرات ال کارنیتین در جیره های با مقادیر متفاوت پروتئین بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی (دانلود)
تاثیر پروبیوتیک تپاکس و سطح پروتئین جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (دانلود)
اثر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر صفات تولیدی و برخی از فاکتورهای خونی در جوجه های گوشتی (دانلود)
تاثیر چند افزودنی غذایی محرک رشد بر عملکرد، ترکیب لاشه و مقادیر هماتولوژی جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی جمعیت میکروبی روده و پاسخ رشد جوجه های گوشتی جوان به جیره های مکمل شده با روکسارسون، آویلامایسین و فورمایسین گلد (دانلود)
تاثیر عصاره الکلی دو گیاه دارویی سیروآویشن بر عملکرد وغلظت لیپیدهای خون جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی امکان استفاده از عصاره گیاه گزنه و اسید پروپیونیک، به عنوان جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیک های محرک رشد در تغذیه جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی عملکرد رشد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری راس در پاسخ به نوع الگوی پروتئینی جیره (دانلود)
تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و میزان انرژی قابل متابولیسم جیره های حاوی سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی در جوجه های گوشتی (دانلود)
استفاده از دانه کامل گندم و آرد شده همراه با آنزیم در تغذیه جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی تاثیر سطوح مختلف دانه کامل گندم بر عملکرد تولیدی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی (دانلود)
اثر شکل خوراک (پلت و آردی)، سطوح مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد جوجه های گوشتی (دانلود)
تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوری شده در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (دانلود)
تاثیر نانوزئولیت بر عملکرد، فراسنجه های خونی و جمعیت باکتریایی ایلئوم جوجه های گوشتی تغذیه شده با خوراک آلوده به آفلاتوکسین (دانلود)
تاثیر سطوح مختلف پری بیوتیک و پروبیوتیک بر عملکرد، نسبت راندمان پروتئین، انرژی قابل سوخت وساز مصرفی و راندمان انرژی قابل متابولیسم مصرفی جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی اثر شدت محدودیت خوراک و تغذیه وعده ای بر وزن بدن و بازدهی استفاده از انرژی و پروتئین در جوجه های گوشتی (دانلود)
بررسی اثرات استفاده از افزودنی های پروتکسین، اسید پروپیونیک و مخلوط آنها بر عملکرد جوجه های گوشتی (دانلود)
کاهش اثرات سمی آفلاتوکسین بر صفات تولیدی، غلظت پروتئین و لیپیدهای خون و جمعیت باکتریایی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی تغذیه شده با نانوزئولیت (دانلود)
تاثیر استفاده از خوراک گلوتن ذرت بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (دانلود)
پاسخ فیزیولوژیکی جوجه خروس های گوشتی به سطوح مختلف پروتئین جیره و محدودیت غذایی در شرایط تنش گرمایی حاد (دانلود)
تجزیه و تحلیل ژنتیکی صفات کیفیت تخم در بلدرچین ژاپنی (دانلود)
بررسی عملکرد جوجه های گوشتی در شرایط محدودیت غذایی با و بدون مکمل پروبیوتیک (دانلود)
تاثیر سطوح مختلف سلنیوم آلی و ویتامین E بر عملکرد و کیفیت گوشت در بلدرچین ژاپنی (دانلود)
بررسی اثرات تغذیه با جیره های حاوی مقادیر مختلف پروتئین و انرژی بر شاخص های رشد فیل ماهیان (Huso huso ) جوان (دانلود)
تعیین ارزش غذایی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیورو تاثیر آن برعملکرد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی (دانلود)
Effect of Different levels of Protein and Protexin on Broiler Performance (دانلود)
The Use of Some Feed Additives as Growth Promoter in Broilers Nutrition (دانلود)
Influence of Antibiotic, Prebiotic and Probiotic Supplementation to Diets on Carcass Characteristics, Hematological Indices and Internal organ size of Young Broiler Chickens (دانلود
Influence of Prebiotic and Two Herbal Additives on Interior organs and Hematological Indices of Broilers (دانلود)
Use of Garlic (Allium sativum), Black Cumin Seeds (Nigella sative L.) and Wild Mint (Mentha longifolia) in Broiler Chickens Diets (دانلود)
Effects of Different Levels of Hatchery Wastes on the Performance, Carcass and Tibia Ash and Some Blood Parameters in Boiler Chicks (دانلود)
Effect of Rosemary, Echinacea, Green Tea Extracts and Ascorbic Acid on Broiler Meat Quality (دانلود)
The Determining of Digestible Energy and Digestibility Coefficients of Protein, Calcium and Phosphorus of Malt (Germinated Barley) in Broilers (دانلود)
The Investigation of Intestinal Microflora and Growth Response of Young Broilers Given Feed Supplemented with Different Levels of Peobiotic and Prebiotic (دانلود)
Immune Response and Performance of Broiler Chicks Fed Protexin and Propionic Acid (دانلود)
Response of Broiler Chickens to Different Levels of Nanozeolite During Experimental Aflatoxicosis (دانلود)
The effect of dietary protein levels and synbiotic on performance parameters, blood characteristics and carcass yields of Japanese quail ( Coturnix coturnix Japonica ) (دانلود)
Comparison of broiler Performance and Carcass Parameters when Fed diets containing a Probiotic, an Organic Acid or Antibiotic Growth Promoter (دانلود)
Effects of Guar meal with and without  -mannanas enzyme on performance and immune response of broiler chicks (دانلود)
Requirements of n-3 Highly Unsaturated Fatty Acids in Beluga (Huso huso) Juvenile and their Effects on Growth, Carcass Quality and Fatty Acids Composition (دانلود)
Effects of Dietary Dried Tomato Pomace with an Exogenous Enzyme Supplementation on Growth Performance, Meat Oxidative Stability and Nutrient Digestibility of Broiler Chickens (دانلود)
The Effect of Dietary Silicate Minerals Supplementation on Apparent Ileal Digestibility of Energy and Protein in Broiler Chickens (دانلود)
Growth response and tibia bone characteristics in broilers fed diets containing kaolin, bentonite and zeolite (دانلود)
Effect of higher levels of dietary vitamin E on humoral immune response, water holding capacity and oxidative stability of meat in growing Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) (دانلود)
Effects of using plant extracts and a probiotic on performance, intestinal morphology, and microflora population in broilers (دانلود)
Effects of Dietary Supplementation with Perlite and Zeolite on Performance, Litter Quality and Carcass Characteristics of Broilers from 7-42 Days of Age (دانلود)

3147 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان