یافته های علمی

نام مقاله: تعیین احتیاجات لیزین و اسیدهای آمینه گوگرد دار قابل هضم جوجه های گوشتی در مرحله اول رشد
نویسندگان: بهروز دستار، ابوالقاسم گلیان، محسن دانش مسگران، فریدون افتخاری شاهرودی، حسن کرمانشاهی
کلمات کلیدی: اسید آمینه، احتیاجات، لیزین، اسید آمینه گوگرد دار، قابلیت هضم
زبان: فارسی
دانلود

931 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان