یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر زمان تعویض جیره آغازین و سطح اسید آمینه لیزین جیره های غذایی بر عملکرد تولیدی، بازده پروتئین و انرژی در جوجه های گوشتی Name: Effect of dietary lysine level and changing time of feeding from starter to grower diet on the performance, efficiency of protein and energy utilization broilers
نویسندگان: بهروز دستار، یوسف جعفری آهنگری، مهدی راشکی، سعید حسنی، محمود شمس شرق
Authors: B.Dastar, Y.Jafari Ahangari, M.Rashki, S.Hasani, M.Shams Shargh
کلمات کلیدی: جوجه گوشتی، تخصیص خوراک، جیره آغازین، لیزین
Keywords: Broiler, Feed allocation, Starter diet, Lysine
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

925 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان