یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر بتائین در جیره های با سطوح متفاوت پروتئین بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی Name: Effect of supplementing betaine on the performance of broilers fed different quantities of protein
نویسندگان: سید رضا هاشمی، بهروز دستار، سعید حسنی، یوسف جعفری آهنگری
Authors: R.Hashemi, B.Dastar, S.Hassani, Y.J.Ahangari
کلمات کلیدی: تنش گرمایی، بتائین، پروتئین، جوجه گوشتی
Keywords: Heat Stress, Betaine, Protein, Broiler
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

907 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان