یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر سطوح مختلف پروتئین و پروتکسین بر عملکرد جوجه های گوشتی Name: Effect of different levels of Protein and Protexin on broiler Performance
نویسندگان: مونا آزادگان مهر، محمود شمس شرق، بهروز دستار، سعید حسنی
Authors: M. Azadegan Mehr, M. Shams Shargh, B. Dastar, S. Hasani
کلمات کلیدی: پروبیوتیک، پروتکسین، پروتئین، جوجه گوشتی
Keywords: Probiotic; Protexin; Protein; Broiler
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1188 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان