یافته های علمی

نام مقاله: بررسی پاسخ رشد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی تغذیه شده با سبوس برنج خام و عمل آوری شده با اسید استیک Name: The investigating of growth response and carcass yield of broiler chicks fed raw and treated rice bran with acetic acid
نویسندگان: انور آموزمهر، بهروز دستار،محمد شمس شرق، سعید زره داران
Authors: A. Amoozmehr, B. Dastar, M. Shams Shargh, S. Zerehdaran
کلمات کلیدی: جوجه گوشتی، سبوس برنج، عمل آوری، اسید استیک، عملکرد
Keywords: Broiler; Rice bran; Treatment; Acetic acid; Performance
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

802 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان