یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثرات ال کارنیتین در جیره های با مقادیر متفاوت پروتئین بر عملکرد و فراسنجه های خونی در جوجه های گوشتی Name: Effects of L-Carnitine supplementation in diets with different levels of protein on performance and blood parameters in broiler chickens
نویسندگان: زهرا تراز، بهروز دستار
Authors: Z. Taraz, B. Dastar
کلمات کلیدی: ال کارنتین، پروتئین، فراسنجه های خونی، جوجه گوشتی
Keywords: L-carnitine; protein; broiler
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

953 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان