یافته های علمی

نام مقاله: اثر سطوح مختلف پروتئین و پروبیوتیک بر صفات تولیدی و برخی از فاکتورهای خونی در جوجه های گوشتی Name: Effects of different Protein and Probiotic levels on production and some blood metabolites of broilers
نویسندگان: محمود شمس شرق، مونا آزادگان مهر، بهروز دستار، سعید حسنی
Authors: M. Shams Shargh, M. Azadegan Mehr, B. Dastar, S. Hasani
کلمات کلیدی: پروبیوتیک، صفات تولیدی، فاکتورهای خونی، جوجه گوشتی 
Keywords: Probiotic; Production; Blood metabolites; Broiler
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

987 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان