یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر چند افزودنی غذایی محرک رشد بر عملکرد، ترکیب لاشه و مقادیر هماتولوژی جوجه های گوشتی Name: Effect of several growth promoter additives on performance, carcass characteristics and hematological values of broiler chicks
نویسندگان: امید عشایری زاده، بهروز دستار، محمود شمس شرق، مرتضی خمیری
Authors: O. Ashayerizadeh, B. Dastar, M. Shams Shargh, M. Khomeiri
کلمات کلیدی: آویلامایسین، روکسارسون، فورمایسین گلد، جوجه گوشتی
Keywords: Avilomycin; Roxarsone; Formycine gold; Broiler 
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

925 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان