یافته های علمی

نام مقاله: بررسی جمعیت میکروبی روده و پاسخ رشد جوجه های گوشتی جوان به جیره های مکمل شده با روکسارسون، آویلامایسین و فورمایسین گلد
نویسندگان: امید عشایری زاده، بهروز دستار، محمود شمس شرق، مرتضی خمیری
کلمات کلیدی: آویلامایسین، روکسارسون، فورمایسین گلد، جمعیت میکروبی، جوجه های گوشتی
زبان: فارسی
دانلود

923 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان