یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر عصاره الکلی دو گیاه دارویی سیروآویشن بر عملکرد وغلظت لیپیدهای خون جوجه های گوشتی Name: Effects of alcoholic extract of two herbs (garlic and thymus) on the performance and blood lipids of broiler chickens
نویسندگان: انور آموزمهر، بهروز دستار
Authors: A. Amooz Mehr, B. Dastar
کلمات کلیدی: جوجه گوشتی، گیاه دارویی، سیر، آویشن، عملکرد
Keywords: Broiler; Herbs Extract; Garlic; Thymus; Performance
زبان : فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1068 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان