یافته های علمی

نام مقاله: بررسی عملکرد رشد و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی سویه تجاری راس در پاسخ به نوع الگوی پروتئینی جیره Name: The study of growth performance and carcass yield of Ross 
broiler chicks in response to different dietary protein profiles
نویسندگان : بهروز دستار، محمود شمس شرق، مختار مهاجر
Authors: B. Dastar, M. Shams Shargh, M. Mohajer
کلمات کلیدی: پروتئین، احتیاجات، اسید آمینه، جوجه های گوشتی
Keywords: Protein; Requirement; Amino acid; Broiler
زبان: فارسی
Language: IN Farsi with English Abstract
دانلود Download

1001 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان